ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34448 นางสาวกันทิมา มณีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.13
2 34147 นางสาวนภรัตน์ สุ่มทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.13
3 34209 นางสาวกุศลสิริ คงแสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.14
4 34215 นางสาวณัฏฐวรรณ วรรณะบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.15
5 35507 นางสาวธีร์วรา จันทะแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.15
6 34385 นางสาวบุณยาพร กว้างสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.17
7 35642 นางสาวขวัญฤทัย ทองใคร้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.23
8 35602 นางสาวจตุรถี ปัจจัยคา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.24
9 35490 นางสาวนิรชา คงสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.27
10 36626 เด็กหญิงกุลจิรา เหมือนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.27
11 34355 นายชัชวาล ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.29
12 34520 นายปวุฒิกร วังดง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.29
13 35610 นางสาวนภัสสร ปาปะกัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.41
14 37615 เด็กหญิงศศิญาดา ชลอเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.47
15 37515 เด็กชายรัชพล อาจจุฬา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.47
16 36991 เด็กหญิงชติกาตร์ สีลาวุธ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.49
17 36211 เด็กหญิงสุธาสินี บุญช่วย มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 12.51
18 36831 เด็กหญิงจิราภรณ์ มูลต้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.52
19 36828 เด็กหญิงเขมิสรา ดงเทียมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.55
20 36925 เด็กหญิงศิริรัตน์ ผายแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.56
21 36844 เด็กหญิงศศิกานต์ ด่อนแผ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.59
22 36833 เด็กหญิงชนาภา มอญบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 13.08
23 35607 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.18
24 36904 เด็กหญิงKonyada Lakkhamphan มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 13.33
25 35409 นางสาวกิ่งดาว แพงคำแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 14.02
26 37655 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แคนติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.54
27 36908 เด็กหญิงด.ญ.จุฑารัตน์ อีมจาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 15.24
28 37421 เด็กหญิงณัฐวิภา คำทะลุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 17.52
29 37303 นางสาวศิรามน ใจวรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 19.54
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]