ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : มาตราฐานมารยาทไทย

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35621 นางสาวศิริประภา จันโทสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 12.16
2 38016 นางสาวณัฐตินี แคนหนอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 12.17
3 35736 นางสาวธิดา กมลเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 12.18
4 35682 นางสาวกาญจนา นิลเจียรนัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 12.22
5 36318 นางสาวณฤดี ภูตเขต มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 12.32
6 36329 นางสาววรกัญญา เจริพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 12.40
7 35804 นางสาวกนกพร ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 12.40
8 36452 นางสาวอังศุมาลิน ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 27 พ.ค. 2567 12.47
9 36612 นางสาววรรณภา แก้วลาน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 12.49
10 36188 นางสาวกาญน์ญาดา มูลแวง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 13.06
11 36438 นางสาวชนกภัทร อุ่นศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 13.07
12 36440 นางสาวณฤดี ปริปุณณะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 27 พ.ค. 2567 13.09
13 36448 นางสาวรัชดาภรณ์ ทองอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 13.12
14 35894 นางสาวนฤภัทร ปักเขมายัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 13.21
15 35812 นางสาวธนาพา วันจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 13.22
16 38072 นางสาวนาราภัทร ประทุมรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 13.22
17 35898 นางสาวฟ้าใส กะกุลนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 13.25
18 36062 นางสาวกาญน์วิภา ปัญญสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 13.31
19 35694 นางสาวพรนรินทร์ ปะวันนะถา มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 13.37
20 35808 นางสาวณัชชา แก้วธานี มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 15.20
21 35856 นางสาวพิมพ์พิศา บุญสิน มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 15.21
22 35940 นางสาวพรรณธิภา ไกรแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 15.25
23 35810 นางสาวดุษฎี แสงตะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 19.02
24 38017 นางสาวณัฐธิดา จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 19.52
25 38015 นางสาวณัฐกานต์ ปักโคทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 20.28
26 38011 นายศรัณยพงษ์ บริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 28 พ.ค. 2567 09.09
27 35161 นายณัทธร ศรีภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 28 พ.ค. 2567 09.37
28 35005 นายพีรพงศ์ ดงกาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 28 พ.ค. 2567 09.40
29 35125 นายธีรภัสร์ สุคุณา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 28 พ.ค. 2567 09.41
30 35199 นายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 28 พ.ค. 2567 09.52
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]