ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วาดภาพเหมือน

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36048 นางสาวอริศรา ปาปะขา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.15
2 34964 นางสาวกชกร ปัญจะเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.15
3 35108 นางสาวสกุลตลา ปาปะไมล์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.17
4 34409 นายเอกมงคล โยมรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.17
5 36704 นางสาวจิรัดดา สีทองสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.21
6 34865 นางสาวสุพิชญา วิเชียรรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.21
7 34973 นางสาวปาณิศา สาสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.22
8 34835 นายจิรายุ เทียบมัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.23
9 36213 นางสาวอมรรัตน์ บุตรสิงห์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 12.30
10 36720 นายกฤษณพล เกิดโพชา มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.30
11 36331 เด็กหญิงศิริภัทร ศรีวงค์แก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.38
12 34311 นางสาวอารยา เอกศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.39
13 36367 เด็กหญิงวรกานต์ สีหาบุตโต มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.41
14 35630 นายณัฐพล นิตย์คำหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.42
15 36362 เด็กหญิงพิชชา นนท์อาษา มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.42
16 35735 นางสาวทิพ​รัตน์​ แก้วสีขาว มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.47
17 36927 เด็กหญิงอริศรา บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.49
18 36906 เด็กหญิงกัลยกร ปะวะศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.49
19 36909 เด็กหญิงชนัญธิดา ภูมิสถาน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.52
20 36289 เด็กหญิงสิดารัศม์ วงษ์หลอด มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.53
21 36278 นางสาวชลธิชา ประวรรณมาตา มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.53
22 36293 นางสาวอุษามณี พิมสอน มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.53
23 37581 เด็กหญิงสมิตานัน สุทโธ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 12.54
24 35543 นางสาวศิริวิมล สำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.54
25 36838 เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยบัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.56
26 35178 นางสาวชลดา ชาติวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.59
27 35711 นายนิติศักดิ์ คามะปะใน มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 13.51
28 35637 นายภูวมินทร์ ปะมาคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 13.52
29 37297 นางสาวกิ่งกาญจน์ จุลหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 15.37
30 37547 เด็กชายโชคนโรดม สุดานิช มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 12.31
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]