ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : กีฬาหมากรุกไทย

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34267 นางสาวศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.10
2 34933 นางสาวณัฐกานต์ วันทายุทธ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.11
3 34402 นายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.12
4 34350 นางสาวอรปรียา คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
5 34349 นางสาวเสาวณี ประสีระวิเส มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
6 36698 นายจตุรวิทย์ แสนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.13
7 36702 นายพรภวิษย์ ปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.13
8 37422 นายกิตติศักดิ์ ยี่สุ่นหอม มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.14
9 36703 นายสันติ ปะจะเณย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.15
10 34338 นางสาวพรชิตา คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.17
11 34312 นางสาวอุไรพร เเสนวัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.19
12 34421 นางสาวปิยะฉัตร กองฮามสี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.19
13 34343 นางสาววรรณวิษา ศิริสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.25
14 34380 นางสาวณัฏฐณิชา อักษรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.27
15 35160 นายณัฐภูมิ กีตา มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 12.37
16 35169 นายรัฐพล ดำรงค์ชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.45
17 35165 นายธีรเดช แสนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.47
18 36632 นายธีรศักดิ์ บุญเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.56
19 34364 นายพัชรพงศ์ ปิดสายะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.57
20 35639 นายสุกิม จันดาหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.57
21 37416 นายเตโชดม พรสีมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.57
22 34315 นายเก้าธันวา จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.57
23 34326 นายพงศกร ปะรินทร มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 13.04
24 34244 นายศุภจิตร บุญโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 13.04
25 34282 นายศุภกิจ พิชิตชัยณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 13.05
26 35555 นายบัณฑิต เทียงธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.07
27 35208 นายฤชากรณ์ เพียรเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.08
28 35833 นายฟองสวรรค์ หมู่บ้านม่วง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.09
29 36856 เด็กชายเดือนสิบ วงษ์สาโรชจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 15.27
30 37864 เด็กชายจิราวุฒิ สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 15 พ.ค. 2566 07.49
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]