ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : บันทึกการอ่านสรรสร้างความรู้

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37432 นางสาวแก้วจินดา ช้างแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.24
2 3741_ นางสาววรรณนิสา ภูคงนํ้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.24
3 35458 นางสาวมิ่งกมล นุสเส มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.40
4 37394 นางสาวดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.44
5 36612 เด็กหญิงวรรรภา เเก้วลาน มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 12.50
6 36325 เด็กหญิงพิณนิตา หลงคำรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.51
7 34766 นายนิติภูมิ ปาสารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.51
8 36326 เด็กหญิงพิทชญา เพียรอดวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.51
9 36825 เด็กหญิงกัญญาพัชร เตียรณาธร มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.53
10 35117 นายจิรพัฒน์ เกิดมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.55
11 36836 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญละคร มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.56
12 34767 นายพนธกร ค้าสุกร มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.56
13 36820 เด็กชายวชิรวิทย์ โยทัยเที่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 13.01
14 36789 เด็กหญิงด.ญ.ปวริศา โยทัยเที่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.03
15 35885 นายวงศธร ปาสามะมัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.03
16 35887 นายศุภณัฐ พลน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.03
17 35878 นายธนวรรธน์ แป้นสุขา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.03
18 34997 นายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 13.03
19 35199 นายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 13.09
20 42067 นายธนากร กันทะลือ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.12
21 36388 เด็กชายอัครพล รัตนปัญญา มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.18
22 34669 นางสาวรัตนาภรณ์ ฟอกกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.23
23 34673 นางสาวสุภาพร สอิ้งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.24
24 35118 นายณฐวุฒิ เชียงเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 13.27
25 34430 นางสาวอภิสรา ลุนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.31
26 36716 นางสาวจิฬาพร ศรีคำเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.31
27 34667 นางสาวปวัญญา กังขอนนอก มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.32
28 37666 เด็กชายจิรายุ พุดไร่นา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.33
29 36839 เด็กหญิงปิ่นนารี พรมจักร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 14.57
30 37567 เด็กหญิงณัฐธิชา ผลาผล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.00
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]