ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วิทยาศาสตร์น่ารู้

28

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36247 นางสาวรติมา มอญบุดดา มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.38
2 36241 เด็กหญิงปริยากร อุดมพร มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.39
3 36250 นางสาววรัทยา มะหลัด มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.50
4 36243 เด็กหญิงปรียะดา ประนิล มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.50
5 36510 เด็กชายวรเวช สุปะโค มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.01
6 36527 เด็กหญิงธัญชนก ชินหงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.01
7 36525 เด็กหญิงดาริศรา เกตุดี มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.01
8 36524 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.01
9 36531 เด็กหญิงวรัทยา จ้อยศักดา มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.01
10 36520 เด็กหญิงเขมนิจ โยธราช มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.02
11 36528 เด็กหญิงพรพรรณ อามาตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.09
12 36526 เด็กหญิงทัณฑิมา เที่ยงเดช มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 14.50
13 37556 เด็กชายนิติรัฐ พลเยี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.46
14 37174 เด็กชายธีรภัทร เสนาเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 19.27
15 37181 เด็กชายสกลวัฒน์ ทำนานอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 19.43
16 37175 เด็กชายนัฐพล นาคสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 20.27
17 37886 เด็กหญิงธัญรัต บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 11 พ.ค. 2566 12.26
18 37001 เด็กหญิงภัทรธิดา สีหาบุญทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 16 พ.ค. 2566 11.23
19 37008 เด็กหญิงอรวรร ไวมงคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 16 พ.ค. 2566 11.25
20 36990 เด็กหญิงชญาดา นาถสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 16 พ.ค. 2566 11.26
21 36993 เด็กหญิงนริศรา ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 16 พ.ค. 2566 11.26
22 36426 นายภูวนาตร ศิลาอุดม มัธยมศึกษาปีที 3/10 25 พ.ค. 2566 17.38
23 36542 เด็กชายพงศกร พิมพ์บาล มัธยมศึกษาปีที 3/13 25 พ.ค. 2566 17.38
24 36473 นายอภิณัฐสิทธิ์ ฝ่ายคำมี มัธยมศึกษาปีที 3/11 25 พ.ค. 2566 17.43
25 36463 เด็กชายปริพัฒน์ นิราราช มัธยมศึกษาปีที 3/11 25 พ.ค. 2566 18.10
26 36540 เด็กชายธาวิน มุ้งบัง มัธยมศึกษาปีที 3/13 26 พ.ค. 2566 08.40
27 36541 เด็กชายนนท์ปวิธ คำชัย มัธยมศึกษาปีที 3/13 26 พ.ค. 2566 08.47
28 36549 เด็กชายอัมรินทร์ บุญสังข์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 26 พ.ค. 2566 09.06
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]