ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เกมวิทยาศาสตร์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36429 เด็กชายวัชรพล ประมูลจะนัง มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 12.23
2 37606 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา ปิดสายะสัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.53
3 37605 เด็กหญิงณัฐภัสสร อุปนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.54
4 37623 เด็กหญิงอุ่น บริรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.56
5 36469 เด็กชายรัตนะ โสหนองบัว มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.00
6 37610 เด็กหญิงปาลิตา บุตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.01
7 36309 เด็กชายมนัสนันท์ เเปนมา มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 13.02
8 36394 เด็กหญิงทิพย์กัญญา โพธิรุกข์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.05
9 36460 เด็กชายธนพงษ์ ฉาไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.06
10 36376 เด็กชายคุณากร แสนโท มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.07
11 36420 เด็กชายดังตฤณวัฒน์ นวลนอก มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.08
12 36432 เด็กชายศรรักษ์ คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.08
13 37604 เด็กหญิงณภัทรสิริ แซ่ลี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.08
14 37617 เด็กหญิงโศภิตปภา พลวุธ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.14
15 36422 เด็กชายธนภัทร พันธ์รักษา มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.28
16 36431 นายวัชราธร สิงห์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.29
17 36421 เด็กชายธนกร เกียกสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.35
18 36424 เด็กชายปิยมินทร์ ทองหลาบ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 13.46
19 36323 เด็กหญิงนารีรัตน์ ปะมาคะเต มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 13.47
20 36402 เด็กหญิงปิยธิดา ชินะรา มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.52
21 37841 เด็กหญิงกรรณิการ์ ชิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.01
22 37842 เด็กหญิงกัญญานัฐ กิติลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.01
23 37855 เด็กหญิงพิชชากร ภัทราบุญญากุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.04
24 37863 เด็กหญิงอาทิตย์ติยา วงค์ดวงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.04
25 36353 นางสาวจิราภา มัตตนามะ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 14.08
26 37851 เด็กหญิงปฐมาวดี นุ่นนาแซง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.14
27 37847 เด็กหญิงธัญจิราภรณ์ ดาราเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.17
28 36375 เด็กชายเกียรติวันฒน์ ศรีเมืองไพร มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 14.22
29 36410 เด็กหญิงศิริพรรณวดี ชินชะนะ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 14.23
30 37724 เด็กหญิงณัฐณิชา ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 11 พ.ค. 2566 16.47
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]