ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพื่อนที่ปรึกษา (yc)

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36954 เด็กหญิงปัณฑิตา พิมพล มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.44
2 36958 เด็กหญิงฟ้าใส ปะนาโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.50
3 36953 เด็กหญิงปณิดา ปะติกัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.53
4 36962 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.56
5 36939 เด็กหญิงคีตภัทร ศรีชาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.57
6 36944 เด็กหญิงฐิติยาพร สิงห์โต มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.59
7 36951 เด็กหญิงบุศรินทร์ หัดที มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.01
8 36932 เด็กชายธนฤต สุทธิเภท มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.01
9 93633 เด็กชายวชิรวิทย์ พินิจธนสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.03
10 36355 เด็กหญิงชนันธิดา วิชาชัย มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.03
11 36350 นางสาวกิตติ์สุดา คามะปะใน มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.03
12 36354 เด็กหญิงจีรนันท์ หวานคำ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.03
13 36271 เด็กชายรัฐกานต์ เกิดพระจีน มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
14 36265 เด็กชายพงศกร นาเมือง มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
15 36264 เด็กชายนวพล พวงใน้ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
16 36263 เด็กชายธนภูมิ ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
17 36273 เด็กชายศิรชัช เกตุเสนา มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
18 36259 นายชินพัฒน์ ปาปะโถ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 13.04
19 36934 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.04
20 36930 เด็กชายถิรวัฒน์ หัดดล มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.07
21 36940 เด็กหญิงจรรยาพร ประสีระเตสัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.07
22 36971 เด็กชายธนพนธ์ สุทธิเภท มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.07
23 36975 เด็กชายบุริศร์ เหล่าคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.08
24 36824 เด็กหญิงกวินธิดา มูลวิไล มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 13.09
25 37154 เด็กหญิงธิญาดา บุษบา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.14
26 37148 เด็กหญิงชลิตา จันทมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.14
27 37798 เด็กหญิงกานต์ฤทัย ไปแดน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 14.09
28 36267 เด็กชายพงศ์พัศ คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 15.40
29 37645 เด็กหญิงปานไพริน คูคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.58
30 37569 เด็กหญิงปรียาพร ทองเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 06.56
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]