ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

21

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 38038 นางสาวอุมาพร สันทวี มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.38
2 35703 นางสาวอทิตยา ปติเต มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.39
3 37987 นางสาวกุลภรณ์ บุญติด มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.57
4 35699 นางสาววรพิชชา โพธิจักร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.35
5 35682 นางสาวกาญจนา นิลเจียรนัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.42
6 35694 นางสาวพรนรินทร์ ปะวันนะถา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.50
7 35812 นางสาวธนาพา วันจทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.39
8 35827 นางสาวสุพัตรา บุพตา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 14.47
9 35806 นางสาวกุลณัฐ เข็มเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 14.52
10 37376 นายธนกร ปาปะกาย มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 15.05
11 35147 นางสาวศิริรัตน์ เปการี มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 15.09
12 37377 นางสาวเกตน์นิภา ลาอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 15.11
13 35135 นางสาวเกสรา คุณหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 15.18
14 38049 นางสาวไอรยา ปาสารัก มัธยมศึกษาปีที่ 4/40 10 พ.ค. 2566 18.49
15 38047 นางสาวอาภาพร ปักกาวะเร มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 18.54
16 35137 นางสาวจิราภา วงษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 11 พ.ค. 2566 06.58
17 35845 นางสาวชนิสรา พิศนุย มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 11 พ.ค. 2566 12.38
18 38085 นางสาววรรณิสา ข่าทิพย์พาที มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 11 พ.ค. 2566 12.41
19 38078 นางสาวนุจิรา คลังดงเค็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 11 พ.ค. 2566 12.42
20 38084 นางสาวพรนภา สิงห์วารี มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 11 พ.ค. 2566 12.43
21 37999 นางสาวตรีทิพย์ เเสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 18 พ.ค. 2566 14.41
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]