ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาไทย

17

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37768 เด็กหญิงทักศิกาญ ไชยแหม่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.31
2 37781 เด็กหญิงสิริภรณ์ รัตนแสนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.31
3 37779 เด็กหญิงศุภกัญญา ทะวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.53
4 37782 เด็กหญิงสุพิชชา ลิลากุด มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.53
5 36490 นางสาวศศิกานต์ ศาลางาม มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.58
6 37622 เด็กหญิงอลินนันท์ บุตรศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 14.30
7 37648 เด็กหญิงพนิตพร หาญสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.18
8 36491 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิจักร มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 15.25
9 37649 เด็กหญิงพิจิตรา โคตรโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.31
10 37140 เด็กชายวงศกร จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 15.33
11 37158 เด็กหญิงพนิต​พิชา​ อนุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 15.39
12 37167 เด็กหญิงอธิชา มะโนราช มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 15.45
13 37168 เด็กหญิงอภิสรา วินทะไชย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 15.55
14 37740 เด็กหญิงศิริกัลยา หมีแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 18.57
15 37150 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิราราช มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 11 พ.ค. 2566 07.42
16 36478 เด็กหญิงชญานุช บรรลือหาญ มัธยมศึกษาปีที 3/11 11 พ.ค. 2566 09.07
17 37661 เด็กหญิงสุภัชญา ประสังคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 15 พ.ค. 2566 14.10
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]