ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ศิลป์สร้างสรรค์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36195 เด็กหญิงธัญยพร ปะปุนไร่ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 16.25
2 36229 เด็กชายวุฒิภัทร แสนเรืองเดช มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 16.39
3 36194 เด็กหญิงธัญณลักษณ์ งามแสง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 16.42
4 36190 เด็กหญิงณัฏฐณิกานต์ คำกอง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 16.44
5 36205 เด็กหญิงมนัสนันท์ มะธิตะโน มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 17.07
6 37672 เด็กชายปวริศ นามโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 17.11
7 37664 เด็กชายก​ฤ​ษ​ณ​พงศ์​ แตงจ๊อก มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 17.18
8 37767 เด็กหญิงณัฐณิชา พลหนองหลวง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 17.26
9 37856 เด็กหญิงพิชาพร สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 17.32
10 37891 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิทธิโห มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 17.43
11 37777 เด็กหญิงวรัชภรณ์ เ เหลาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 17.45
12 37806 เด็กหญิงบุณญาพร พั้วทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 18.03
13 37029 เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 18.25
14 37014 เด็กชายธนกฤต เปีมนาค มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 18.26
15 37039 เด็กหญิงพนัญญา โยวะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 18.33
16 37852 เด็กหญิงประภัสสร พิมพ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 18.54
17 37629 เด็กชายนันทภพ พงษ์ฆ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 19.01
18 37037 เด็กหญิงปรมินตา แกล้วกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 19.08
19 37035 เด็กหญิงบุญพินิช ไกรสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 19.14
20 37667 เด็กชายชนุดม เกศสุวรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 19.37
21 36333 เด็กหญิงไอยดา ถิ่นขาม มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 19.47
22 37049 เด็กหญิงอุมากร กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 20.19
23 36202 เด็กหญิงพฤกษา มูลต้น มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 20.41
24 37548 เด็กชายฐากูร ปะโพสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 07.01
25 36282 เด็กหญิงยลดา ศุภการนิมิต มัธยมศึกษาปีที 3/6 11 พ.ค. 2566 07.05
26 37616 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โพธิ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 11 พ.ค. 2566 07.18
27 37900 เด็กหญิงศิริประภา ปักสังคะเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 11 พ.ค. 2566 08.28
28 37902 เด็กหญิงสุนิสา เมืองสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 11 พ.ค. 2566 09.42
29 36372 เด็กหญิงสุรพิชญา สมศรีราช มัธยมศึกษาปีที 3/8 11 พ.ค. 2566 10.37
30 36360 เด็กหญิงนันทิยเทพ นาคนิล มัธยมศึกษาปีที 3/8 11 พ.ค. 2566 10.37
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]