ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

17

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37557 เด็กชายภาณุพงศ์ เทพถิล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 12.04
2 37884 เด็กหญิงชมพูนุท ปักสังคะเณย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 11 พ.ค. 2566 13.24
3 37903 เด็กหญิงหฤทัย ภิญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 11 พ.ค. 2566 13.38
4 37210 เด็กชายกริชกร สุวะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 12 พ.ค. 2566 08.14
5 37211 เด็กชายกฤษฎา คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 12 พ.ค. 2566 08.14
6 37220 เด็กชายนวพล สุนทวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 12 พ.ค. 2566 09.31
7 37775 เด็กหญิงราชาวดี สงค์ตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 12 พ.ค. 2566 20.15
8 37236 เด็กหญิงจันจิรา วัฒยุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 23 พ.ค. 2566 12.33
9 37245 เด็กหญิงภคิณี สีสงนาง มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 23 พ.ค. 2566 12.33
10 37233 เด็กหญิงกรกมล อันทรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 23 พ.ค. 2566 12.35
11 37240 เด็กหญิงนารากร ปาปะเพ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 23 พ.ค. 2566 12.36
12 37346 เด็กหญิงเยาวพา ปาระจูม มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 23 พ.ค. 2566 17.36
13 36995 เด็กหญิงปิยธิดา ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 24 พ.ค. 2566 08.50
14 36985 เด็กหญิงกมลชนก มีม้วน มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 24 พ.ค. 2566 08.50
15 37766 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 24 พ.ค. 2566 13.08
16 37249 เด็กหญิงวิชญาดา คำสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 24 พ.ค. 2566 15.30
17 37894 เด็กหญิงเมธาวดี ปนัดสาโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 24 พ.ค. 2566 19.51
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]