ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2565

รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

140

# ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ระดับ รับ/เลือกชุมนุม option
1 E - Riddle
ห้องเรียน : 815
ครูพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
2 English Club 1
ห้องเรียน : 814
ครูธีราพร ถนอมสัตย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
3 English Club 2
ห้องเรียน : 815
ครูประภาพร แก้วกัลยา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
 • จำนวนที่ว่าง 8
รายชื่อ
4 English​ is​ fun
ห้องเรียน : 818
ครูลัดดาวัลย์​ ขันขวา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
5 Hello English
ห้องเรียน : 821
ครูสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
 • จำนวนที่ว่าง 28
รายชื่อ
6 Science for fun
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูศศิประภา คิดอ่าน และครูสุวดี ปะกินัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ
7 การขยายพันธุ์อินทผลัม
ห้องเรียน : กษ2
ครูพงศธร สมภักดี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
8 การพยาบาลเบื้องต้น
ห้องเรียน : ห้องพยาบาลโรงเรียน
ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
9 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.3/1)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูธนวัฒน์ ประมาคะเต
 • ม.3/1

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
10 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.3/2)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูศุภาวรรณ ผลสง่า
 • ม.3/2

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
11 คณิตศาสตร์กับศิลป์
ห้องเรียน : 422
ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
12 คณิตศาตร์กับชีวิต
ห้องเรียน : 428
ครูนวลใจ พันธุวาวิฎฐ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • จำนวนที่ว่าง 14
รายชื่อ
13 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
ห้องเรียน : 423
ครูวิไล ปะตังพะโล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
 • จำนวนที่ว่าง 28
รายชื่อ
14 คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ
ห้องเรียน : 427
ครูบุปผา ทิ้งแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ
15 คณิตศิลป์
ห้องเรียน : 414
ครูวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ
16 คอมพิวเตอร์
ห้องเรียน : Com1
ครูสุพัตรา จันสีน้อย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
17 เครื่องบินพลังยาง
ห้องเรียน : 728
ครูอรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
18 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : นักเรียนที่เลือกชุมนุมให้จับกลุ่ม 3 คนและคิดหัวข้อล่วงหน้า
ห้องเรียน : 717
ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 7
รายชื่อ
19 บาสเกตบอล
ห้องเรียน : 421
ครูธันยพร จำปาขันธ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 53
 • ลงทะเบียนแล้ว 53
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
20 จรวดขวดน้ำ
ห้องเรียน : 726
ครูวันทนีย์ ประจะนัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
21 จีนเดอะซีรีส์
ห้องเรียน : 811
ครูทัศนีย์ ลามี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
22 ถ่ายภาพ
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูเดชพล ใจปันทา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
23 ซูโดกุ
ห้องเรียน : ห้อง 424 อาคาร 4
ครูนิภาพร อาจอารี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
24 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ห้องเรียน : 714
ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ
25 นาฏศิลป์ ม.ต้น
ห้องเรียน : ศป.3
ครูละเอียด มูลวิไล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
26 แนะแนว ม.ต้น
ห้องเรียน : 314
ครูละอองดาว แพงคำแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
27 มองสังคมผ่านฟิล์ม
ห้องเรียน : ห้อง 522 อาคาร 5
ครูปรียานุช จำละคร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
28 ปั้นการ์ตูน
ห้องเรียน : ศป.1
ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
29 เปิดโลกสังคม
ห้องเรียน : 514
ครูสหฤทัย วุฒิสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
30 แผนที่สื่อรัก
ห้องเรียน : 523
ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
31 เพื่อนที่ปรึกษา (yc)
ห้องเรียน : 416
ครูนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
32 ภาษาจีน
ห้องเรียน : อาคาร 8
ครูภคมน หมู่โยธา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
33 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.1/1)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูอฤชร ปทุมพร
 • ม.1/1

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
34 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.1/2)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูอภัสรา สัตถา
 • ม.1/2

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
35 ภาษาไทย ม.ต้น
ห้องเรียน : 614
ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ
36 จิตวิทยา
ห้องเรียน : ห้องศูนย์จิตวิทยา อาคาร 4
ครูรัชนีวัลย์​  วรรณศรี
 • ม.1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 21
รายชื่อ
37 ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน : 817
ครูศกุนิชญ์ ตรีประทุม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 20
รายชื่อ
38 Enjoy English
ห้องเรียน : ห้อง 822 อาคาร 8
ครูมยุรี ลาดนาเลา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 20
รายชื่อ
39 ลายมือสวยด้วยมือเรา
ห้องเรียน : ห้อง 611 อาคาร 6
ครูรจนา พรมโกน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
40 วิทย์น่ารู้
ห้องเรียน : ห้อง 725
ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
41 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : 725
ครูพิษณุ นาชัยฤทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
 • จำนวนที่ว่าง 11
รายชื่อ
42 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
43 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.2/1)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูลักษมี ม่วงคลา
 • ม.2/1

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
44 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 711
ครูไพโรจน์  สุวรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 16
รายชื่อ
45 เวทคณิต
ห้องเรียน : 427
ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
 • จำนวนที่ว่าง 27
รายชื่อ
46 โครงงานอย่างง่าย
ห้องเรียน : 516
ครูกลิ่นแก้ว  จันทเขต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
47 สมาธิเบื้องต้น
ห้องเรียน : 528 ห้องจริยธรรม
ครูอ่อนสี เหมือนมาต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
48 สังคมวัฒนธรรมอีสาน
ห้องเรียน : 521
ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
49 หมอภาษา
ห้องเรียน : 617(หมอภาษา)
ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 7
รายชื่อ
50 Science Show
ห้องเรียน : 715
ครูไอลัดดา ปามุทา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ
51 Capture Caption Cover dance Club
รายละเอียดเพิ่มเติม : ขอคนที่ชื่นชอบและมีใจรักการถ่ายรูปชอบ Cover และกล้าแสดงออก
ห้องเรียน : 825
ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
52 D.I.Y.
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูเสาวภาคย์ สมานกุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
53 E-Puzzle
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
54 Learning English Through Entertainment
ห้องเรียน : 812
ครูจิราภรณ์ บุญลาด
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 21
รายชื่อ
55 LyricsTraining
ห้องเรียน : ห้อง 826 อาคาร 8
ครูกฤติกา กลั่นโคกสูง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 20
รายชื่อ
56 Lyricstraining
ห้องเรียน : 827
ครูวิริยา ภูน้ำย้อย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
57 Science ฟ.ฟัน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ครูฉัตรปวีร์ นนทะไชย มุนี ภวภูตานนท์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
 • จำนวนที่ว่าง 58
รายชื่อ
58 วอลเลย์บอลชาย
ห้องเรียน : อาคารอเนกประสงค์
ครูจารุภา มะธุเสน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
59 การสร้างอาชีพ
ห้องเรียน : คก.4
ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
60 การให้คำปรึกษา
ห้องเรียน : 417
ครูวัชรี ชารีชื่น
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
61 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.6/1)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูวชากร บุญสิทธิ์
 • ม.6/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
62 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.6/2)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูสุรีวรรณ ปักกังเว
 • ม.6/2

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
63 คณิตศาสตร์​ เตรัยมโอเนต​
ห้องเรียน : 421
ครูประวัติ หัตถสินธุ์​
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
64 คณิตหรรษา
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ครูมนัสวี โนนหนองคู
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
65 คอมพิวเตอร์
ห้องเรียน : Com2
ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
66 คณิตศาสตร์ Onet
ห้องเรียน : ห้อง 426 อาคาร 4
ครูภคมน ภูมิชูชิต
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
67 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.5/1)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูนิตยา ทิพศรีราช
 • ม.5/1

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
68 เคมี
ห้องเรียน : -
ครูบุษรา ดาทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 16
รายชื่อ
69 เคมีในชีวิตประจำวัน
ห้องเรียน : 724
ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
70 ช่างไฟฟ้า
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ครูธนโชติ จันทรังษี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
71 ซูโดกุ ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้อง 421 อาคาร 4
ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ
72 ตะลุยรอบโลก
ห้องเรียน : 501
ครูศุภษร บุดดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
73 เชือกถักเมคาเม่
ห้องเรียน : ห้อง 423 อาคาร 4
ครูอรุณี ปะนัดถา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 20
รายชื่อ
74 นักบินน้อย สพฐ.
รายละเอียดเพิ่มเติม : เน้นนักเรียนชั้น ม.4
ห้องเรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูสุคนธา โคตรโสภา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
75 พฤษศาสตร์ ม.ปลาย
ห้องเรียน : 721
ครูพุทธชาติ ปะกิคา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
76 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูธนัช  ภูมิชูชิต
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
77 นาฏศิลป์
ห้องเรียน : ห้องนาฏศิลป์ (ศป.3)
ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
 • จำนวนที่ว่าง 11
รายชื่อ
78 ประวัติศาสตร์
ห้องเรียน : 525
ครูสุพรรษา ทัพธานี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
79 พินิจภาษา
ห้องเรียน : 623
ครูนาถชนก ภูมั่ง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 16
รายชื่อ
80 พืชสมุนไพร
ห้องเรียน : 725
ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
81 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
ห้องเรียน : ศูนย์พลศึกษา
ครูจิตติพร ประทุมมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
82 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม : เป็นนักเรียนห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์​ - ​คณิต​
ห้องเรียน : 721และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ครูประภาศรี​ ทิพย์พิลา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 10
รายชื่อ
83 เพื่อนที่ปรึกษา
ห้องเรียน : 417
ครูเสถียร คำมี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
84 ฟิสิกส์ ฟ.ฟัน
ห้องเรียน : 727
ครูเอมมิกา วัดพล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
85 ภาษาจีนหรรษา
ห้องเรียน : ห้อง 826 อาคาร 8
ครูธันทิวา คำศิริ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
86 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.4/2)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูเยี่ยม ไปนา
 • ม.4/2

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
87 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.4/1)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว
 • ม.4/1

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
88 ภาษาไทย
ห้องเรียน : 628
ครูวิชิต เสนาราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
 • จำนวนที่ว่าง 7
รายชื่อ
89 ภาษาพาสนุก
ห้องเรียน : 621
ครูนภัทร แช่มไล่
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
 • จำนวนที่ว่าง 8
รายชื่อ
90 มารยาทไทย ม.ปลาย
ห้องเรียน : 513
ครูลัดดา แสงโทโพ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 6
รายชื่อ
91 รักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : ศาลาหน้าห้องกิจการนักเรียน
ครูจำปา สืบสุนทร
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
92 วรรณกรรมวิจารณ์
ห้องเรียน : อาคาร 6 ห้อง 624
ครูวรวิทย์ มีลี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • จำนวนที่ว่าง 14
รายชื่อ
93 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.5/2)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • ม.5/2

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
94 ศิลปะป้องกันตัว
ห้องเรียน : อาคารบุนฑริกา
ครูวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
95 สังคม​ ม.ปลาย
ห้องเรียน : ห้อง​ 524 อาคาร​ 5
ครูปั​ทมา​ ปินะทาใน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
96 หมากรุกไทย
ห้องเรียน : 415
ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
97 รักษ์พลังงาน
ห้องเรียน : 728
ครูเพ็ญณภา ขันไสว อรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.6/4

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
98 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : 727
ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
99 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : 714
ครูสุวรรณี ผาผง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
100 Crossword Club
ห้องเรียน : 816
ครูมนูญ มูลบุญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
101 Let's Learn New Foreign Languages
ห้องเรียน : 823
ครูขนิษฐา อิ่มสำอางค์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • จำนวนที่ว่าง 24
รายชื่อ
102 ROBOT
ห้องเรียน : 716
ครูขนิษฐา เตชะนอก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
103 TO BE NUMBER ONE
ห้องเรียน : ศูนย์พละ
ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
104 การอ่านคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
ห้องเรียน : อาคาร 6
ครูปองภพ ปะวันเนย์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 24
รายชื่อ
105 ลูกยางบ้านบัว
ห้องเรียน : อาคารเอนกประสงค์
ครูนริศ ประธรรมสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
106 ขับร้องประสานเสียง
ห้องเรียน : ศป.2
ครูสราวุธ สระมูล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
 • จำนวนที่ว่าง 2
รายชื่อ
107 แคคตัส W.T.
ห้องเรียน : สวนข้างอาคาร 1
ครูภัทรภร วัฒนราช
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
108 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ห้องเรียน : 627
ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
109 การบริหารจิตเจริญปัญญา
ห้องเรียน : ห้องจริยธรรม
ครูเสาร์ห้า พุทธบาล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
110 ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
ห้องเรียน : โดม
ครูสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
111 นักเขียนออนไลน์ขาย Ebook
ห้องเรียน : 424
ครูสันติ อุดคำ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
112 นิทานคุณธรรม
ห้องเรียน : 511
ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
113 ประชาสัมพันธ์จิตอาสา
ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 3
ครูประเพียร ลดาวัลย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
114 ประดิษฐิ์หรรษา
ห้องเรียน : คหกรรม
ครูอภิรดา กองบุตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
115 ฟุตซอลหญิง
ห้องเรียน : อาคารบุญฑริกา
ครูพิชัย สำราญสุข
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
116 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ห้องเรียน : อาคาร 8
ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
117 มารยาทไทย
ห้องเรียน : 513
ครูรุ่งโรจน์ อุรัน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
 • จำนวนที่ว่าง 8
รายชื่อ
118 เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย
ห้องเรียน : 512
ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
119 วงโยธวาทิต
ห้องเรียน : ศป.4
ครูพิษณุย์ ดาทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 55
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 55
รายชื่อ
120 วาดภาพเหมือน
ห้องเรียน : ศ.ป.5
ครูจีรภรฌ์ ศรีมุงคุณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
121 เวียดนามพาเพลิน
ห้องเรียน : 603
ครูวิวารี แสงงาม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
122 ส่งเสริมรักการอ่าน
ห้องเรียน : อาคาร 6
ครูศศิธร นาครัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
123 กีฬาหมากรุกไทย
ห้องเรียน : ศาลาหน้าห้องปกครอง
ครูเลิศพิภพ แสนวัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
124 ห้องเรียนสีเขียว
ห้องเรียน : 723
ครูพิชชานันท์ จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
125 ห้องสมุดสุดหรรษา
ห้องเรียน : ห้องสมุด
ครูอาทร ไทยป้อม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
126 เอแม็ท 
ห้องเรียน : 426
ครูเมตตา ติดวงษา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 6
รายชื่อ
127 วิทยาศาสตร์น่ารู้
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูนิโลบล พูนศิริ
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ
128 หรรษาภาษาไทย
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ครูพัชราภรณ์ อัครเสริญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ
129 ภาษาไทย
ห้องเรียน : ห้อง 622 อาคาร 6
ครูประภาพร แก้วจันดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
130 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
 • จำนวนที่ว่าง 8
รายชื่อ
131 ฟุตซอล ม.ต้น
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ครูประดิษฐ์ สังขเภท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
132 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
ห้องเรียน : 526
ครูนพพล โสโท
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
133 มารยาทไทย
ห้องเรียน : ห้อง516 อาคาร5
ครูรัชดาวรรณ รัศมีพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 15
รายชื่อ
134 สืบสานวรรณกรรมไทย
ห้องเรียน : ห้อง 612 อาคาร 6
ครูมณฑ์ณัชธร ทองยศ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
135 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.2/2)
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูรัตนา สุทำมา
 • ม.2/2

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
136 เกมวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : ห้อง 722 อาคาร 7
ครูสุรียาวรรณ จันสด
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
137 เกมวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : ห้อง 722 อาคาร 7
ครูนรารัตน์ สุกไพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
138 Enjoy English
ห้องเรียน : ห้อง 822 อาคาร 8
ครูศศิธร นุ่นภักดี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
139 มารยาทไทย
ห้องเรียน : อาคาร 5
ครูสิทธิพร ชลาชัย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
140 ROV (E-Sport)
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการ Com3 อาคาร 1
ครูชัยยศ จระเทศ และ ครูอนันต์ ปัดคำ
 • ม.4

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]