ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

142

# ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ระดับ รับ/เลือกชุมนุม option
1 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 212
ครูธีราพร ถนอมสัตย์
 • ม.1/2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ เลือกชุมนุม
2 English Test
ห้องเรียน : 821
ครูสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 16
รายชื่อ เลือกชุมนุม
3 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : 712
ครูศศิประภา คิดอ่าน
 • ม.1
 • ม.2/2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
 • จำนวนที่ว่าง 14
รายชื่อ เลือกชุมนุม
4 การพยาบาลเบื้องต้น1
ห้องเรียน : ห้องอนามัยโรงเรียน
ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
5 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 216
ครูธนวัฒน์ ประมาคะเต
 • ม.3/2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 34
รายชื่อ เลือกชุมนุม
6 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 215
ครูศุภาวรรณ ผลสง่า
 • ม.3/1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ เลือกชุมนุม
7 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 422
ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
 • จำนวนที่ว่าง 15
รายชื่อ เลือกชุมนุม
8 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
ห้องเรียน : 421
ครูวิไล ปะตังพะโล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
 • จำนวนที่ว่าง 9
รายชื่อ เลือกชุมนุม
9 คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ
ห้องเรียน : 427
ครูบุปผา ทิ้งแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 21
รายชื่อ เลือกชุมนุม
10 คณิตศิลป์
ห้องเรียน : 414
ครูวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
 • จำนวนที่ว่าง 27
รายชื่อ เลือกชุมนุม
11 คอมพิวเตอร์
ห้องเรียน : Com1
ครูสุพัตรา จันสีน้อย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
12 เครื่องบินพลังยาง
ห้องเรียน : 728
ครูอรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
13 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 717
ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ เลือกชุมนุม
14 การพยาบาลเบื้องต้น2
ห้องเรียน : ห้องอนามัยโรงเรียน
ครูธันยพร จำปาขันธ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
15 จรวดขวดน้ำ
ห้องเรียน : 726
ครูวันทนีย์ ประจะนัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
16 ติวสอบวัดระดับภาษาจีน
ห้องเรียน : 321
ครูทัศนีย์ ลามี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
17 ชุมนุมถ่ายภาพ
ห้องเรียน : 717
ครูเดชพล ใจปันทา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
18 ซูโดกุ ม.ต้น
ห้องเรียน : ห้อง 415
ครูนิภาพร อาจอารี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
 • จำนวนที่ว่าง 8
รายชื่อ เลือกชุมนุม
19 นักวิทย์
ห้องเรียน : 714
ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • จำนวนที่ว่าง 24
รายชื่อ เลือกชุมนุม
20 งานประดิษฐ์
ห้องเรียน : คหกรรม
ครูละอองดาว แพงคำแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
21 สังคมศึกษา
ห้องเรียน : ห้อง 522
ครูปรียานุช จำละคร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
22 เปิดโลกสังคม
ห้องเรียน : 514
ครูสหฤทัย วุฒิสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ เลือกชุมนุม
23 สังคมศึกษา
ห้องเรียน : 523
ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ เลือกชุมนุม
24 Chinese Culture
ห้องเรียน : 324
ครูภคมน หมู่โยธา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
25 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 211
ครูอภัสรา สัตถา
 • ม.1/1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ เลือกชุมนุม
26 ชุมนุมภาษาไทย ม.ต้น
ห้องเรียน : 614
ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ เลือกชุมนุม
27 จิตวิทยา
ห้องเรียน : 814
ครูรัชนีวัลย์​  วรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
28 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ห้องเรียน : 817
ครูศกุนิชญ์ ตรีประทุม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ เลือกชุมนุม
29 ภาษาไทย
ห้องเรียน : ห้อง 611
ครูรจนา พรมโกน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
 • จำนวนที่ว่าง 14
รายชื่อ เลือกชุมนุม
30 วิทย์น่ารู้
ห้องเรียน : ห้อง 725
ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 10
รายชื่อ เลือกชุมนุม
31 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : 725
ครูพิษณุ นาชัยฤทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ เลือกชุมนุม
32 ปลูกพืชออแกนิก
ห้องเรียน : อาคารเกษตร
ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
33 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 711
ครูไพโรจน์  สุวรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
34 WT MATH CLUB ม.ปลาย
ห้องเรียน : 412
ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
 • จำนวนที่ว่าง 28
รายชื่อ เลือกชุมนุม
35 โครงงานอย่างง่าย
ห้องเรียน : 516
ครูกลิ่นแก้ว  จันทเขต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 16
รายชื่อ เลือกชุมนุม
36 สังคมศึกษา(วัฒนธรรมอีสาน)
ห้องเรียน : 521
ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
37 วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ห้องเรียน : 715
ครูไอลัดดา ปามุทา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
38 A Language in an Hour a Day 2
ห้องเรียน : 825
ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ เลือกชุมนุม
39 D.I.Y.
ห้องเรียน : 713
ครูเสาวภาคย์ สมานกุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
40 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 223
ครูจิราภรณ์ บุญลาด
 • ม.4/2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 34
รายชื่อ เลือกชุมนุม
41 Clam down club
ห้องเรียน : 827
ครูวิริยา ภูน้ำย้อย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ เลือกชุมนุม
42 ดาราศาสตร์
ห้องเรียน : 726
ครูฉัตรปวีร์ นนทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
43 การสร้างอาชีพ
ห้องเรียน : คหกรรม 4
ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
 • จำนวนที่ว่าง 2
รายชื่อ เลือกชุมนุม
44 การให้คำปรึกษา ม.ปลาย
ห้องเรียน : แนะแนว
ครูเสถียร คำมี
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
45 ตุงอีสานกับการกับการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์
ห้องเรียน : ..
ครูวชากร บุญสิทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ เลือกชุมนุม
46 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 226
ครูสุรีวรรณ ปักกังเว,ครูวชากร บุญสิทธิ์ และครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
 • ม.6/1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 29
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
47 คณิตศาสตร์​
ห้องเรียน : 423
ครูประวัติ หัตถสินธุ์​
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
 • จำนวนที่ว่าง 6
รายชื่อ เลือกชุมนุม
48 เคมี
ห้องเรียน : Lab 2
ครูนิตยา ทิพศรีราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
49 เคมี
ห้องเรียน : Lab3
นางบุษรา ดาทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 21
รายชื่อ เลือกชุมนุม
50 เคมีในชีวิตประจำวัน
ห้องเรียน : 724
ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
51 งานช่างอุตสาหกรรม
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ครูธนโชติ จันทรังษี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
52 ซูโดกุ ม.ปลาย
ห้องเรียน : 421
ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ เลือกชุมนุม
53 กฎหมายน่ารู้
ห้องเรียน : 501
ครูศุภษร บุดดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
54 เชือกถักเมคาเมา
ห้องเรียน : 415
ครูอรุณี ปะนัดถา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
55 เคมี
ห้องเรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูสุคนธา โคตรโสภา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
56 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว(ครูละเอียด มูลวิไล,ครูประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี)
รายละเอียดเพิ่มเติม : รับนักเรียนชาย จำนวน 20 คน นักเรียนหญิง จำนวน 30 คน
ห้องเรียน : ห้องนาฏศิลป์ (ศป.3)
ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 50
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
57 ประวัติศาสตร์
ห้องเรียน : 525
ครูสุพรรษา ทัพธานี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ เลือกชุมนุม
58 พินิจภาษา
ห้องเรียน : 623
ครูนาถชนก ภูมั่ง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
 • จำนวนที่ว่าง 7
รายชื่อ เลือกชุมนุม
59 พืชสมุนไพร
ห้องเรียน : 725
ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
60 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
ห้องเรียน : ศูนย์พลศึกษา
ครูจิตติพร ประทุมมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
61 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม : เป็นนักเรียนห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์​ - ​คณิต​
ห้องเรียน : 721และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ครูประภาศรี​ ทิพย์พิลา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
 • จำนวนที่ว่าง 27
รายชื่อ เลือกชุมนุม
62 วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : ห้องเรียนพิเศษ
ครูเอมมิกา วัดพล
 • ม.5/2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ เลือกชุมนุม
63 ภาษาจีนหรรษา
ห้องเรียน : 325
ครูธันทิวา คำศิริ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
64 ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน : 821
ครูเยี่ยม ไปนา และ T. Tony
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ เลือกชุมนุม
65 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 222
ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว
 • ม.4/1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ เลือกชุมนุม
66 ภาษาไทย
ห้องเรียน : 826
ครูวิชิต เสนาราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 10
รายชื่อ เลือกชุมนุม
67 ภาษาพาสนุก
ห้องเรียน : 616
ครูนภัทร แช่มไล่
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
68 มารยาทไทย ม.ปลาย
ห้องเรียน : 513
ครูลัดดา แสงโทโพ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 20
รายชื่อ เลือกชุมนุม
69 Bio Friends
ห้องเรียน : ห้องศูนย์สื่อ
ครูจำปา สืบสุนทร
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ เลือกชุมนุม
70 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : Lab1
ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
 • จำนวนที่ว่าง 11
รายชื่อ เลือกชุมนุม
71 ศิลปะป้องกันตัว
ห้องเรียน : ห้องพลานามัย
ครูวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
72 สังคม​ ม.ปลาย
ห้องเรียน : 524
ครูปั​ทมา​ ปินะทาใน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ เลือกชุมนุม
73 หมากรุก
ห้องเรียน : 415
ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ เลือกชุมนุม
74 รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : 728
ครูเพ็ญณภา ขันไสว
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
 • จำนวนที่ว่าง 4
รายชื่อ เลือกชุมนุม
75 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : 727
ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
76 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูสุวรรณี ผาผง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ เลือกชุมนุม
77 Crossword Club
ห้องเรียน : 816
ครูมนูญ มูลบุญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ เลือกชุมนุม
78 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : 716
ครูขนิษฐา เตชะนอก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ เลือกชุมนุม
79 TO BE NUMBER ONE
ห้องเรียน : ศูนย์พละ
ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
 • จำนวนที่ว่าง 4
รายชื่อ เลือกชุมนุม
80 การคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการเขียน
ห้องเรียน : 621
ครูปองภพ ปะวันเนย์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ เลือกชุมนุม
81 ลูกยางบ้านบัว
ห้องเรียน : อาคารเอนกประสงค์
ครูนริศ ประธรรมสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
82 ขับร้องประสานเสียง
ห้องเรียน : ศป.2
ครูสราวุธ สระมูล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ เลือกชุมนุม
83 คลินิกคณิตศาสตร์และค่ายบูรณาการ
ห้องเรียน : 423
ครูภัทรภร วัฒนราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
 • จำนวนที่ว่าง 17
รายชื่อ เลือกชุมนุม
84 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ห้องเรียน : 627
ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
85 ทันโลกสังคม
ห้องเรียน : 516
ครูธนสฤษดิ์ พุทธบาล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
 • จำนวนที่ว่าง 8
รายชื่อ เลือกชุมนุม
86 นิทานคุณธรรม
ห้องเรียน : 511
ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 22
รายชื่อ เลือกชุมนุม
87 ประชาสัมพันธ์จิตอาสา
ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
ครูประเพียร ลดาวัลย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
88 จัดดอกไม้พาเพลิน
ห้องเรียน : คหกรรม
ครูอภิรดา กองบุตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
89 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ห้องเรียน : 321
ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
90 มาตราฐานมารยาทไทย
ห้องเรียน : 528
ครูรุ่งโรจน์ อุรัน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
91 นิทานมหาสนุก
ห้องเรียน : 512
ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
92 วงโยธวาทิต(ครูพิษณุย์ ดาทอง,ครูประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี)
ห้องเรียน : ศป.4
ครูพิษณุย์ ดาทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 50
รายชื่อ เลือกชุมนุม
93 วาดภาพเหมือน(ครูกาญจน์สุดา ชาวสวน)
ห้องเรียน : ศ.ป.5
ครูจีรภรฌ์ ศรีมุงคุณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
94 เวียดนามพาเพลิน
ห้องเรียน : 323
ครูวิวารี แสงงาม
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
95 กีฬาหมากรุกไทย
ห้องเรียน : ศาลาหน้าห้องปกครอง
ครูเลิศพิภพ แสนวัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
96 ห้องเรียนสีเขียว
ห้องเรียน : 723
ครูพิชชานันท์ จันทพรม
 • ม.5/4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 40
รายชื่อ เลือกชุมนุม
97 บันทึกการอ่านสรรสร้างความรู้ มารู้จักห้องสมุดกัน
ห้องเรียน : ห้องสมุด
ครูอาทร ไทยป้อม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • จำนวนที่ว่าง 23
รายชื่อ เลือกชุมนุม
98 คณิตศาสตร์
ห้องเรียน : 428
ครูเมตตา ติดวงษา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ เลือกชุมนุม
99 วิทยาศาสตร์น่ารู้
ห้องเรียน : 715
ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ เลือกชุมนุม
100 แต่งคำประพันธ์
ห้องเรียน : 626
ครูประภาพร แก้วจันดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ เลือกชุมนุม
101 กีฬาพื้นบ้าน
ห้องเรียน : สนาม
ครูประดิษฐ์ สังขเภท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
102 เพลงคุณธรรมม.ต้น
ห้องเรียน : 526
ครูนพพล โสโท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
103 สืบสานวรรณกรรมไทย
ห้องเรียน : 615
ครูมณฑ์ณัชธร ทองยศ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
104 Card Game
ห้องเรียน : Lab1
ครูรัตนา สุทำมา
 • ม.4
 • ม.5/1
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 22
รายชื่อ เลือกชุมนุม
105 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 225
ครูสุรียาวรรณ จันสด
 • ม.5/2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ เลือกชุมนุม
106 เกมวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : 722
ครูนรารัตน์ สุกไพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
107 มารยาทไทย
ห้องเรียน : 513
ครูสิทธิพร ชลาชัย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
108 หุ่นยนต์
ห้องเรียน : Com3
ครูครูอนันต์ ปัดคำ และครูปริญญา ยวงทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
109 คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
ห้องเรียน : 501
ครูนวลใจ พันธุวาวิฎฐ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ เลือกชุมนุม
110 มารยาทไทย
ห้องเรียน : 513
ครูรัชดาวรรณ รัศมีพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ เลือกชุมนุม
111 ห้องสมุดสุด cool
ห้องเรียน : ห้องสมุด
ครูอรอุมา อุทรักษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
112 ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน : 818
ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 21
รายชื่อ เลือกชุมนุม
113 งานเขียนแบบ
ห้องเรียน : อุตสาหกรรม
ครูวสันต์ อันทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ เลือกชุมนุม
114 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ห้องเรียน : 721
ครูณิชาพัฒน์ โคตะมะ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
115 ภาษาไทย
ห้องเรียน : -
ครูบัวภา มะกา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
 • จำนวนที่ว่าง 20
รายชื่อ เลือกชุมนุม
116 รักการอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านทุกอย่าง
ห้องเรียน : อาคาร6
ครูศศิธร นาครัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ เลือกชุมนุม
117 วรรณกรรมพิจารณ์ (วรรณกรรมวาย)
ห้องเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูวรวิทย์ มีลี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ เลือกชุมนุม
118 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : -
ครูพุทธชาติ ปะกิคา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
 • จำนวนที่ว่าง 9
รายชื่อ เลือกชุมนุม
119 ปลูกผักฟังหมอลำ
ห้องเรียน : อาคารเกษตร
นายวิชาญ ง้าวทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
120 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย
ห้องเรียน : แนะแนว
ครูวัชรี ชารีชื่น
 • ม.4
 • ม.4