ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

123

# ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ระดับ รับ/เลือกชุมนุม option
1 E - Riddle
ห้องเรียน : 815
ครูพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ
2 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 212
ครูธีราพร ถนอมสัตย์
 • ม.1/2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ
3 English Club 2
ห้องเรียน : 327
ครูประภาพร แก้วกัลยา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
4 English Test
ห้องเรียน : 821
ครูสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
5 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 214
ครูศศิประภา คิดอ่าน
 • ม.2/2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ
6 การพยาบาลเบื้องต้น1
ห้องเรียน : ห้องอนามัยโรงเรียน
ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
7 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 216
ครูธนวัฒน์ ประมาคะเต
 • ม.3/2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 34
รายชื่อ
8 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 215
ครูศุภาวรรณ ผลสง่า
 • ม.3/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ
9 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 422
ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 22
รายชื่อ
10 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
ห้องเรียน : 421
ครูวิไล ปะตังพะโล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
 • จำนวนที่ว่าง 2
รายชื่อ
11 คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ
ห้องเรียน : 427
ครูบุปผา ทิ้งแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
 • จำนวนที่ว่าง 15
รายชื่อ
12 คณิตศิลป์
ห้องเรียน : 414
ครูวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
13 คอมพิวเตอร์
ห้องเรียน : Com1
ครูสุพัตรา จันสีน้อย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
14 เครื่องบินพลังยาง
ห้องเรียน : 728
ครูอรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
15 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 717
ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
16 การพยาบาลเบื้องต้น2
ห้องเรียน : ห้องอนามัยโรงเรียน
ครูธันยพร จำปาขันธ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
17 จรวดขวดน้ำ
ห้องเรียน : 726
ครูวันทนีย์ ประจะนัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
18 ติวสอบวัดระดับภาษาจีน
ห้องเรียน : 321
ครูทัศนีย์ ลามี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • จำนวนที่ว่าง 18
รายชื่อ
19 ชุมนุมถ่ายภาพ
ห้องเรียน : 717
ครูเดชพล ใจปันทา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
20 ซูโดกุ ม.ต้น
ห้องเรียน : ห้อง 415
ครูนิภาพร อาจอารี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
21 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ห้องเรียน : 714
ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
 • จำนวนที่ว่าง 11
รายชื่อ
22 นาฏศิลป์ ม.ต้น
ห้องเรียน : ห้องนาฏศิลป์ ศป.3
ครูละเอียด มูลวิไล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
23 แนะแนว ม.ต้น
ห้องเรียน : 315
ครูละอองดาว แพงคำแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
24 สังคมศึกษา
ห้องเรียน : ห้อง 522
ครูปรียานุช จำละคร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
 • จำนวนที่ว่าง 16
รายชื่อ
25 เปิดโลกสังคม
ห้องเรียน : 514
ครูสหฤทัย วุฒิสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
26 สังคมศึกษา
ห้องเรียน : 523
ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
27 ภาษาจีน
ห้องเรียน : 322
ครูภคมน หมู่โยธา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
28 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 211
ครูอภัสรา สัตถา
 • ม.1/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ
29 ชุมนุมภาษาไทย ม.ต้น
ห้องเรียน : 614
ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
30 จิตวิทยา
ห้องเรียน : 814
ครูรัชนีวัลย์​  วรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
 • จำนวนที่ว่าง 2
รายชื่อ
31 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ห้องเรียน : 817
ครูศกุนิชญ์ ตรีประทุม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
32 ภาษาไทย
ห้องเรียน : ห้อง 611
ครูรจนา พรมโกน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
 • จำนวนที่ว่าง 6
รายชื่อ
33 วิทย์น่ารู้
ห้องเรียน : ห้อง 725
ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
34 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : 725
ครูพิษณุ นาชัยฤทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
35 ปลูกพืชออแกนิก
ห้องเรียน : อาคารเกษตร
ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
36 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ห้องเรียน : 711
ครูไพโรจน์  สุวรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
37 เวทคณิตและเอแม็ท
ห้องเรียน : 424
ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
38 โครงงานอย่างง่าย
ห้องเรียน : 516
ครูกลิ่นแก้ว  จันทเขต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
39 สังคมศึกษา(วัฒนธรรมอีสาน)
ห้องเรียน : 521
ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
40 หุ่นยนต์
ห้องเรียน : 715
ครูไอลัดดา ปามุทา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
41 A Language in an Hour a Day 2
ห้องเรียน : 825
ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 21
รายชื่อ
42 D.I.Y.
ห้องเรียน : 713
ครูเสาวภาคย์ สมานกุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
43 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 223
ครูจิราภรณ์ บุญลาด
 • ม.4/2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 34
รายชื่อ
44 How to train your mind?
ห้องเรียน : 827
ครูวิริยา ภูน้ำย้อย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
45 ดาราศาสตร์
ห้องเรียน : 726
ครูฉัตรปวีร์ นนทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ
46 การสร้างอาชีพ
ห้องเรียน : คหกรรม 4
ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
47 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : ห้องประจำของนักเรียน
ครูวชากร บุญสิทธิ์ และ ครูภคมน ภูมิชูชิต
 • ม.6/2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ
48 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 226
ครูสุรีวรรณ ปักกังเว และครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
 • ม.6/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 29
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ
49 คณิตศาสตร์​
ห้องเรียน : 423
ครูประวัติ หัตถสินธุ์​
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 22
รายชื่อ
50 เคมี
ห้องเรียน : Lab 1
ครูนิตยา ทิพศรีราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
51 เคมี
ห้องเรียน : 718
ครูบุษรา ดาทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ
52 เคมีในชีวิตประจำวัน
ห้องเรียน : 724
ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
53 งานช่างอุตสาหกรรม
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ครูธนโชติ จันทรังษี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
54 ซูโดกุ ม.ปลาย
ห้องเรียน : 421
ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
55 กฎหมายน่ารู้
ห้องเรียน : 501
ครูศุภษร บุดดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
56 เชือกถักเมคาเมา
ห้องเรียน : 415
ครูอรุณี ปะนัดถา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
57 นักบินน้อย
ห้องเรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูสุคนธา โคตรโสภา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
58 นาฏศิลป์
ห้องเรียน : ห้องนาฏศิลป์ (ศป.3)
ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
59 หลงไปในประวัติศาสตร์
ห้องเรียน : 525
ครูสุพรรษา ทัพธานี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 10
รายชื่อ
60 พินิจภาษา
ห้องเรียน : 623
ครูนาถชนก ภูมั่ง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • จำนวนที่ว่าง 23
รายชื่อ
61 พืชสมุนไพร
ห้องเรียน : 725
ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
62 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
ห้องเรียน : ศูนย์พลศึกษา
ครูจิตติพร ประทุมมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
63 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม : เป็นนักเรียนห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์​ - ​คณิต​
ห้องเรียน : 721และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ครูประภาศรี​ ทิพย์พิลา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ
64 ฟิสิกส์ ฟ.ฟัน
ห้องเรียน : 727
ครูเอมมิกา วัดพล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
65 ภาษาจีนหรรษา
ห้องเรียน : 325
ครูธันทิวา คำศิริ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
 • จำนวนที่ว่าง 3
รายชื่อ
66 ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน : 214
ครูเยี่ยม ไปนา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
67 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 222
ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว
 • ม.4/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
68 ภาษาไทย
ห้องเรียน : 826
ครูวิชิต เสนาราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
 • จำนวนที่ว่าง 11
รายชื่อ
69 ภาษาพาสนุก
ห้องเรียน : 616
ครูนภัทร แช่มไล่
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
 • จำนวนที่ว่าง 25
รายชื่อ
70 มารยาทไทย ม.ปลาย
ห้องเรียน : 513
ครูลัดดา แสงโทโพ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
 • จำนวนที่ว่าง 6
รายชื่อ
71 รักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : ห้องเรียนเกษตร
ครูจำปา สืบสุนทร
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
72 วิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : Lab1
ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
73 ศิลปะป้องกันตัว
ห้องเรียน : ห้องพลานามัย
ครูวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
74 สังคม​ ม.ปลาย
ห้องเรียน : 524
ครูปั​ทมา​ ปินะทาใน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
 • จำนวนที่ว่าง 5
รายชื่อ
75 หมากรุก
ห้องเรียน : 415
ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
76 รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : 728
ครูเพ็ญณภา ขันไสว
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
77 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : 727
ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
78 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : อาคาร 7
ครูสุวรรณี ผาผง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
79 Crossword Club
ห้องเรียน : 816
ครูมนูญ มูลบุญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
 • จำนวนที่ว่าง 23
รายชื่อ
80 A Language in an Hour a Day 1
ห้องเรียน : 823
ครูขนิษฐา อิ่มสำอางค์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
81 ROBOT
ห้องเรียน : 716
ครูขนิษฐา เตชะนอก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
82 TO BE NUMBER ONE
ห้องเรียน : ศูนย์พละ
ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
83 การคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการเขียน
ห้องเรียน : 621
ครูปองภพ ปะวันเนย์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
84 ขับร้องประสานเสียง
ห้องเรียน : ศป.2
ครูสราวุธ สระมูล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
85 คลินิกคณิตศาสตร์และค่ายบูรณาการ
ห้องเรียน : 423
ครูภัทรภร วัฒนราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • จำนวนที่ว่าง 22
รายชื่อ
86 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
ห้องเรียน : 627
ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
 • จำนวนที่ว่าง 6
รายชื่อ
87 ตะลุยสังคม
ห้องเรียน : 516
ครูเสาร์ห้า พุทธบาล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
88 ธนาคารน้ำใต้ดิน
ห้องเรียน : โดม
ครูสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
89 นิทานคุณธรรม
ห้องเรียน : 511
ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
90 ประชาสัมพันธ์จิตอาสา
ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
ครูประเพียร ลดาวัลย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
91 งานประดิษฐ์
ห้องเรียน : คหกรรม
ครูอภิรดา กองบุตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
92 ฟุตซอลหญิง
ห้องเรียน : สนามฟุตซอล
ครูพิชัย สำราญสุข
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
93 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ห้องเรียน : 321
ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
94 มาตราฐานมารยาทไทย
ห้องเรียน : 513
ครูรุ่งโรจน์ อุรัน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
95 นิทานมหาสนุก
ห้องเรียน : 512
ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
 • จำนวนที่ว่าง 19
รายชื่อ
96 วาดภาพเหมือน
ห้องเรียน : ศ.ป.5
ครูจีรภรฌ์ ศรีมุงคุณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
97 เวียดนามพาเพลิน
ห้องเรียน : 323
ครูวิวารี แสงงาม
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
 • จำนวนที่ว่าง 26
รายชื่อ
98 กีฬาหมากรุกไทย
ห้องเรียน : ศาลาหน้าห้องปกครอง
ครูเลิศพิภพ แสนวัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
99 บันทึกการอ่านสรรสร้างความรู้
ห้องเรียน : ห้องสมุด
ครูอาทร ไทยป้อม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
100 คณิตศาสตร์
ห้องเรียน : 428
ครูเมตตา ติดวงษา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
101 วิทยาศาสตร์น่ารู้
ห้องเรียน : 715
ครูนิโลบล พูนศิริ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
 • จำนวนที่ว่าง 2
รายชื่อ
102 ภาษาไทย
ห้องเรียน : 626
ครูประภาพร แก้วจันดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
103 กีฬาพื้นบ้าน
ห้องเรียน : สนาม
ครูประดิษฐ์ สังขเภท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
104 เพลงคุณธรรมม.ต้น
ห้องเรียน : 526
ครูนพพล โสโท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • จำนวนที่ว่าง 4
รายชื่อ
105 สืบสานวรรณกรรมไทย
ห้องเรียน : 615
ครูมณฑ์ณัชธร ทองยศ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
 • จำนวนที่ว่าง 1
รายชื่อ
106 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 219
ครูรัตนา สุทำมา
 • ม.5/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 29
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 29
รายชื่อ
107 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 225
ครูสุรียาวรรณ จันสด
 • ม.5/2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 35
รายชื่อ
108 เกมวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน : Lab 2
ครูนรารัตน์ สุกไพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
109 มารยาทไทย
ห้องเรียน : 513
ครูสิทธิพร ชลาชัย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
 • จำนวนที่ว่าง 24
รายชื่อ
110 ROV (E-Sport)
ห้องเรียน : Com3
ครูครูอนันต์ ปัดคำ และครูปริญญา ยวงทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
111 คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
ห้องเรียน : 414
ครูนวลใจ พันธุวาวิฎฐ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
112 เพื่อนที่ปรึกษา (yc)
ห้องเรียน : 416
ครูนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
113 มารยาทไทย
ห้องเรียน : 512
ครูรัชดาวรรณ รัศมีพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
 • จำนวนที่ว่าง 27
รายชื่อ
114 ห้องสมุดสุด cool
ห้องเรียน : ห้องสมุด
ครูอรอุมา อุทรักษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
115 ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน : 818
ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.2

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
 • จำนวนที่ว่าง 12
รายชื่อ
116 งานเขียนแบบ
ห้องเรียน : อุตสาหกรรม
ครูวสันต์ อันทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
117 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ห้องเรียน : 721
ครูณิชาพัฒน์ โคตะมะ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
 • จำนวนที่ว่าง 9
รายชื่อ
118 ภาษาไทย
ห้องเรียน : -
ครูบัวภา มะกา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
119 รักการอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านทุกอย่าง
ห้องเรียน : อาคาร6
ครูศศิธร นาครัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
120 วรรณกรรมพิจารณ์ (วรรณกรรมวาย)
ห้องเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูวรวิทย์ มีลี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที่ว่าง 30
รายชื่อ
121 ศิลป์สร้างสรรค์
ห้องเรียน : ศป.1
ครูกาญจน์สุดา ชาวสวน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

  เต็มแล้ว

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
 • จำนวนที่ว่าง 0
รายชื่อ
122 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ห้องเรียน : -
ครูพุทธชาติ ปะกิคา และ ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
 • จำนวนที่ว่าง 13
รายชื่อ
123 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน : 213
ครูพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.2/1

  ไม่อยู่ในเวลาให้บริการ

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • จำนวนที